Smluvní podmínky

ReActiveTherapy

Májová 905/9 
363 01 Ostrov 
IČ: 08303142 
Nejsem plátce DPH  

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ReActive Therapy. IČ: 08303142, Nejsem plátce DPH, se sídlem Májová 905/9, 363 01 Ostrov a provozovnou ve Kfelích. Smluvní podmínky k dispozici ke stažení zde.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, společností ReActiveTherapy (dále provozovatel, terapeut) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující či klient). 

1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem. 

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu terapie či konzultace projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.  

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít. 

2. Objednávka služeb 

2.1. Termín návštěvy 

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, objednávkovým formulářem či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas. 

2.2. Přeobjednání 

Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24hodinovým předstihem telefonicky oznámit. 

2.2.1. Zrušení objednávky 

Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví. 

Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 2x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán. 

Má-li klient dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu. 

V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či terapii zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek dle Ceníku. Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient již dále objednáván, po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata. 

2.3 Předčasný příchod 

Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati před řádně sjednaným termínem. 

2.4. Pozdní příchod, snížení objednaného časového rozsahu ze strany klienta 

Dostaví-li se klient se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje terapii z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být klientovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek v ceně terapie. 

2.5. Odmítnutí terapie 

Terapie může být odmítnuta v těchto případech: 

a) klient se dostaví na terapii se zjevnými příznaky infekčních onemocnění 

b) klient se dostaví na terapii v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek 

c) klient se dostaví na terapii se zdravotními problémy medicínského charakteru 

d) klient se dostaví na terapii v nevyhovujícím hygienickém stavu 

e) klient se během objednávání termínu terapie vyjadřuje nepřístojným způsobem 

2.6. Předčasné ukončení terapie 

Terapie může být předčasně ukončena, pokud se: 

a) během terapie u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo 

b) během terapie u klienta , objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo 

c) během terapie u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo 

d) během terapie bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem 

2.7. Doprovod a přístupnost 

Klienta může doprovázet jako návštěvník max. jedna osoba. Nedoporučuje se z důvodu bezpečnosti brát s sebou dítě do 8 let věku. Ordinace není přizpůsobena pro dětské kočárky a kola. Do ordinace není možné z hygienických důvodů brát s sebou zvířata. 

2.8. Osobní věci a cennosti 

Po celou dobu terapie má klient své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v ordinaci terapeuta. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze klient a terapeut. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá. 

2.9. Informovaný souhlas zákazníka 

Klient je před první terapii instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne terapii podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena terapii. 

2.10. Ceník služeb 

Ceník služeb je k nahlédnutí na internetových stránkách zde.

3. Reklamace služeb 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na e-mail linda@reactivetherapy.cz

4. Dárkové poukazy

4.1. Objednání poukazu 

Poukaz lze objednat osobně, prostřednictvím internetových stránek, telefonicky či e-mailem. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu klienta platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu. Úhrada poukazu probíhá bankovním převodem nebo v hotovosti přímo v ordinaci.  

4.2. Použití dárkového poukazu 

Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem terapie pro ověření platnosti. 

4.3. Hodnota dárkového poukazu 

Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání terapie, což je na poukazu vždy uvedeno a zcela tak pokryjí danou službu. Pokud si klient přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl voucher zakoupen, časový rozdíl nebude klientovi nijak nahrazen ani kompenzován. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť. 

4.4. Platnost dárkového poukazu 

Platnost voucheru činí 6 měsíců a je vždy uvedena v e-mailu. Zdarma jí lze po dohodě 1x prodloužit, a to maximálně o 1 měsíc od posledního dne platnosti poukazu. 

4.5. Provozovna u dárkového poukazu 

Hodnota dárkového poukazu je uvedena na přední straně poukazu. 

Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. 

V případě reklamace, Vám u služby, u které byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.  

Délka platnosti poukazu je 6 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby. 

Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným. 

Poukazem lze uhradit pouze nákup služby v ReActiveTherapy. Nákup služeb se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem provozovatele. 

4.6. Splatnost úhrady dárkového poukazu 

Splatnost činí 10 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail klienta, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že klient objednávku stornoval. 

4.7. Propadnutí dárkového poukazu 

A. Nedostaví-li se klient bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši. 

B. V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši. 

4.8. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu poukazu elektronicky 

Zákazník má právo při objednávce přes internet do 14 dnů od dodání nevyužitého poukazu odstoupit od smlouvy. Odstoupení probíhá písemnou formou na e-mailovou adresu provozovatele linda@reactivetherapy.cz , uvedením svých iniciálů a čísla poukazu. Částka bude navrácena zpět na bankovní účet zákazníka, ze kterého byla placena, nejpozději do 10 pracovních dnů. 

5. Kinesiotaping (dále jen „tejpování“) 

Klient je povinen se před tejpováním seznámit se zásadami aplikace kineziotapingu na veřejně dostupném odkazu „jak se připravit na tejpování „ kde se seznámí s důležitými náležitostmi, aby tejpování proběhlo s co nejlepším možným efektem. V případě nedodržení jakéhokoliv bodu z uvedeného postupu neneseme žádnou zodpovědnost za kvalitu odvedené práce – zejména, pokud se tejpovací páska začne velmi rychle odlepovat, či na klientovi vůbec po aplikaci nedrží. Zákazník je na tuto skutečnost upozorněn též ústně před provedením úkonu. 

6. Úhrada za služby 

Platba v provozovně je možná v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Ceník služeb je k nahlédnutí v místě poskytování služby a na webovém rozhraní provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Cena může být navýšena v případě dohodnutí termínu mimo pracovní dny, to znamená o víkendech a svátcích. A to tak, že bude k ceně připočten na základě vzájemné dohody smluvní příplatek, který však nepřevýší zvyklou cenu o více než 50 % z ceny, která je stanovena v pracovní den. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH. 

Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem. 

Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedury, v případě dárkových poukazů, odevzdá klient poukaz po absolvování procedury provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti 

Vstupem do provozovny vyjadřuje klient srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik v ordinaci provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny terapeuta. 

7.4. Platnost a účinnost 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.04.2021

8. Dokumenty ke stažení

Smluvní podmínky si můžete stáhnout v PDF